Apšvietimas

 

Archyvai
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
f. 937 – Vilniaus miesto dūma 1808–1915 m.

 

Šaltiniai
Frankas, J., Atsiminimai apie Vilnių [1913], Vilnius, 2001.
Виленская городская центральная электрическая станция, сост. В. С. Малиновский. Издание Виленской городской управы, 1906.
Вильна и окрестности. Путеводитель и историческая справочная книжка. Вильна, 1883.
Миловидов А. К 50-летию русской Вильны. Вильна, 1914.
Мосолов, A. Виленские очерки (1863–1865 гг.) (Из воспоминаний очевидца), Русская старина, 1883 m. spalis, p. 181–191. Prieiga per Internetą:  <http://www.russianresources.lt/archive/Mosolov/Mosolov_1.html#1> [žiūrėta: 2014-02-13].
Народы Россiи. Живописный альбомъ. Типографiя Товарищества «Общественная польза», Санкт-Петербургъ, 1877.
Памятная книжка Виленской губернии на 1852 г., Вильна, 1852.
Памятная книжкa Виленской губерниина 1910 г. Вильна, 1912.
Путеводитель по Вильне. Вильна, 1904.
Северо-западное слово, 1900, 1903 m.

 

Periodiniai leidiniai
Aušra, 1913–1914 m.
Lietuvaitė, 1913 m.
Lietuvos žinios, 1909–1911, 1913–1914 m.
Vienybe lietuvninku, 1894, 1901, 1904
Vilniaus žinios, 1904–1905 m.
Viltis, 1908–1913 m.
Viltis, 1908, 1910–1911 m.
Kurier Wileński, 1911 m.
Наша копейка, 1912, 1914 г.

 

Literatūra
Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje. Lietuva XIX amžiuje, Vilnius, 1996.
Imperinis Vilnius: kultūros riboženkliai ir vietinės tapatybės. Vilnius, 2009.
Kačinskienė, Mažeikienė O., XVI–XX a. pr. apšvietimo priemonės: katalogas / K. Kačinskienė, O. Mažeikienė; Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus. Vilnius: LTSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1980.
Lietuvių enciklopedija, t. 1, Bostonas, 1953.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 1, Vilnius, 1976.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. 12, Vilnius, 1984.
Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II dešimtmečio iki 1918 m., t. III, Vilnius, 2000.
Lietuvos energetika iki 1940 metų, Vilnius, 1982.
Lietuvos etnografijos bruožai. Vilnius, 1964.
Vilniaus istorija. Legendos ir tikrovė, sud. A. R. Čaplinskas, Vilnius, 2010.
Vilniaus miesto istorija nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos, Vilnius, 1968.
Vilniaus miesto istorijos skaitiniai. Sud. E. Manelis, R. Samalavičius. Vilnius, 2001.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 2, Vilnius, 2002.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 23, Vilnius, 2013.
История уличного освещения в Праге, Prieiga per Internetą: <http://www.obozrevatel.cz/spravka/ulichnoje_osveshenie_v_Prage> [žiūrėta: 2014–01–15].